ŽUPANIJSKI GLASNIK 4 - 2022

Stranica 82 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 4 Opis Pozicija rashoda Iznos Plaće vrtića 459/1 460.137,03 Regres, dar za djecu, božićnica 459/5 16.600,00 Logoped 828 1.760,00 Financiranje prehrane predškole 796/0 4.590,00 Testiranje na COVID 840 750,00 Ukupno 483.837,03 Članak 3. Ovaj zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavit će se u "Županijskom glasilu" i na internet stranici Općine Sirač. KLASA: 601-01/21-01/2 URBROJ: 2111/04-01-20-7 Sirač, 11. 05. 2022. Predsjednik Općinskog vijeća: Branimir Miler, oec., v. r. 44. Na temelju članka 32. Statuta Općine Sirač ("Županijski glasnik", broj 19/09, 06/10, 03/13, 01/18), Općinsko vijeće Općine Sirač na svojoj 13. sjednici održanoj dana 11. 05. 2022. godine donijelo je ZAKLJUČAK O PRIHVAĆANJU Financijskog izvješća Vatrogasne zajednice Općine Sirač za 2021. godinu Članak 1. Ovim Zaključkom prihvaća se Financijsko izvješće Vatrogasne zajednice Općine Sirač za 2021. godinu o ukupno ostvarenim prihodima u iznosu od 229.000,00 kuna i rashodima u iznosu od 228.437,00 kuna. Sukladno tome ostvaren je višak prihoda u iznosu od 563,00 kuna i prenosi se u slijedeće razdoblje. Članak 2. Ovaj zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavit će se u "Županijskom glasilu" i na internet stranici Općine Sirač. KLASA: 402-08/20-01/2 URBROJ: 2111/04-02-21-15 Sirač, 11. 05. 2022. Predsjednik Općinskog vijeća: Branimir Miler, oec., v. r. 45. Na temelju članka 11. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva ("Narodne novine", broj 29/02, 63/07, 53/12, 56/13, 121/16), sukladno odredbama Zakona o državnim potporama ("Narodne novine", broj 47/14, 69/17), članka 32. Statuta Općine Sirač ("Županijski glasnik", broj 19/09, 06/10, 03/13, 01/18, 03/21), Općinsko vijeće Općine Sirač na svojoj 13. sjednici održanoj dana 11. svibnja 2022. godine donijelo je PROGRAM poticanja gospodarstva na području Općine Sirač I. OPĆE ODREDBE Članak 1. Ovim Programom poticanja gospodarstva na području Općine Sirač definiraju se ciljevi, uvjeti i postupci za dodjelu potpora male vrijednosti. Ovaj Program predstavlja akt na temelju kojeg se dodjeljuju potpore male vrijednosti u smislu članka 3. stavka 2. Uredbe Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (Službeni list Europske unije L 352 od 24.12.2013. g.), koja je izmijenjena Uredbom Komisije (EU) 2020/972 od 02. srpnja 2020. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1407/2013 u pogledu njezina produljenja i o izmjeni Uredbe (EU) br. 651/2014 u pogledu njezina produljenja i odgovarajućih prilagodbi (SL L215 od 07.07.2020., str 3), u daljnjem tekstu de minimis Uredba. Članak 2. Svrha ovog Programa je poticanje gospodarstva na području Općine Sirač s ciljem jačanja poduzetništva i stvaranja uvjeta za pozitivnu poduzetničku klimu koja pridonosi ukupnom gospodarskom i društvenom razvoju područja Općine Sirač. Članak 3. Potpore male vrijednosti dodjeljivat će se u obliku bespovratnih sredstva. Potpore male vrijednosti dodijeljene prema ovom Programu smatraju se transparentnim potporama, u smislu članka 4. de minimis Uredbe, odnosno, za iste je moguće prethodno točno izračunati bruto novčanu protuvrijednost bez potrebe za procjenom rizika. Članak 4. Nositelj provedbe ovog Programa je Općina Sirač. Sredstva za provedbu ovog Programa osiguravaju se u Proračunu Općine Sirač. Visina sredstava za provedbu ovog Programa utvrđuje se u Proračunu Općine Sirač, a sredstva po pojedinom korisniku utvrđuje Općinski načelnik.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=