ŽUPANIJSKI GLASNIK 4 - 2022

Stranica 83 Broj 4 ÆUPANIJSKI GLASNIK II. DEFINICIJE Članak 5. Za potrebe ovog Programa primjenjuju se sljedeće definicije: - "poljoprivredni proizvodi" – znači proizvodi koji su navedeni u Prilogu I. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, osim proizvoda ribarstva i akvakulture obuhvaćenih Uredbom Vijeća (EZ) br. 104/2000 - "prerada poljoprivrednih proizvoda" – znači svi postupci prerade poljoprivrednog proizvoda koji za ishod imaju proizvod koji je također poljoprivredni proizvod, osim u poljoprivrednim djelatnostima potrebnima za pripremu životinjskog ili biljnog proizvoda za prvu prodaju - "stavljanje na tržište poljoprivrednih proizvoda" – znači držanje ili izlaganje s ciljem prodaje, ponuda za prodaju, isporuka ili bilo koji drugi način stavljanja na tržište, osim prve prodaje primarnog proizvođača preprodavačima ili prerađivačima te svih aktivnosti kojima se proizvod priprema za takvu prvu prodaju; prodaja primarnog proizvođača krajnjim potrošačima smatra se stavljanjem na tržište ako se odvija u posebnim prostorima namijenjenima za tu svrhu - "jedan poduzetnik" – pod navedenim pojmom sukladno definiciji u članku 2. stavak 2. de minimis Uredbe obuhvaćena su sva poduzeća koja su u najmanje jednom od sljedećih međusobnih odnosa: a) jedno poduzeće ima većinu glasačkih prava dioničara ili članova u drugom poduzeću b) jedno poduzeće ima pravo imenovati ili smijeniti većinu članova upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela drugog poduzeća c) jedno poduzeće ima pravo ostvarivati vladajući utjecaj na drugo poduzeće prema ugovoru sklopljenom s tim poduzećem ili prema odredbi statuta ili društvenog ugovora tog poduzeća d) jedno poduzeće koje je dioničar ili član u drugom poduzeću, kontrolira samo, u skladu s dogovorom s drugim dioničarima ili članovima tog poduzeća, većinu glasačkih prava dioničara ili glasačkih prava članova u tom poduzeću. Poduzeća koja su u bilo kojem od navedenih odnosa preko jednog ili više drugih poduzeća isto se tako smatraju jednim poduzetnikom. III. PODRUČJE PRIMJENE Članak 6. Sukladno članku 1. de minimis Uredbe, potpora male vrijednosti se ne može dodijeliti: a) u sektorima ribarstva i akvakulture kako je obuhvaćeno Uredbom (EZ) br. 104/2000, b) u sektoru primarne proizvodnje poljoprivrednih proizvoda, c) sektoru prerade i stavljanja na tržište poljoprivrednih proizvoda, u sljedećim slučajevima: - ako se iznos potpore fiksno utvrđuje na temelju cijene ili količine takvih proizvoda kupljenih od primarnih proizvođača odnosno koje na tržište stavljaju takvi poduzetnici - ako su potpore uvjetovane njihovim djelomičnim ili potpunim prenošenjem na primarne proizvođače, d) za djelatnosti usmjerene izvozu u treće zemlje ili države članice Europske unije, odnosno potpore koje su izravno povezane s izvezenim količinama, s uspostavom i funkcioniranjem distribucijske mreže ili s drugim tekućim troškovima povezanima s izvoznom djelatnošću, e) ukoliko se prednost daje uporabi domaće robe u odnosu na uvezenu robu. Ako poduzetnik, osim u navedenim sektorima u kojima dodjela potpora male vrijednosti nije moguća, djeluje u ostalim sektorima i/ili obavlja djelatnosti za koje je moguće dodijeliti potporu male vrijednosti mora osigurati da sektori koji su isključeni iz područja primjene de minimis Uredbe ne ostvaruju korist od potpore male vrijednosti. U tom pogledu korisnik je dužan osigurati navedeno razdvajanje bilo podjelom aktivnosti ili razdvajanjem troškova, te dostaviti izjavu kojom potvrđuje navedeno razdvajanje. IV. KORISNICI Članak 7. Prihvatljivi korisnici potpora male vrijednosti u okviru ovog Programa su subjekti malog gospodarstva odnosno pravne i fizičke osobe koje samostalno i trajno obavljaju dopuštene djelatnosti radi ostvarivanja dobiti odnosno dohotka na tržištu, a razlikuju se mikro, mali i srednji subjekti malog gospodarstva u skladu s kategorizacijom veličine poduzetnika prema Preporuci Europske komisije 2003/361/EC od 06.05.2003., a koji imaju sjedište/prebivalište, odnosno poslovnu jedinicu ili podružnicu na području Općine Sirač. Neprihvatljivi korisnik je gospodarski subjekt koji je predmet stečajnog postupka ili ispunjava kriterije za pokretanje stečajnog postupka na zahtjev njegovih vjerovnika, na način na koji to propisuje nacionalno zakonodavstvo (Zakon o stečaju). V. POTPORE ZA RAZVOJ GOSPODARSTVA Članak 8. Područje "Jačanje konkurentnosti poduzetnika" obuhvaća sljedeće potpore: 1.1. Potpora: Potpora za pokretanje gospodarskih aktivnosti poduzetnika početnika Ciljevi: Povećanje broja gospodarskih subjekata i gospodarskih aktivnosti.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=