ŽUPANIJSKI GLASNIK 4 - 2022

Stranica 85 Broj 4 ÆUPANIJSKI GLASNIK Oslobođenje u 50% iznosu mogu ostvariti gospodarski subjekti koji će otvoriti najmanje 1 novo radno mjesta u roku od 3 godine od donošenja rješenja o oslobađanju, na koje će zaposliti radnika s prebivalištem na području Općine Sirač, uz uvjet da takve nezaposlene radne snage ima na području Općine Sirač, a prema evidenciji HZZ-a, to novotvoreno radno mjesto mora biti sačuvano minimalno 3 godine. 2.2. Potpora: Oslobađanje od obveze plaćanja komunalne naknade Ciljevi: Otvaranje novih gospodarskih subjekata malog gospodarstva, te olakšavanje poslovanja postojećim poslovnim subjektima. Nositelj: Općina Sirač. Korisnici: Subjekti malog gospodarstva koji imaju sjedište/prebivalište, odnosno poslovnu jedinicu ili podružnicu na području Općine Sirač. Provedba: Gospodarski subjekt koji u tekućoj godini zapošljava osobe s prebivalištem na području Općine Sirač, ostvaruje oslobađanje plaćanja komunalne naknade na način da se komunalna naknada umanjuje za 25% po svakoj novozaposlenoj osobi. Oslobođenje će se priznati i u naredne dvije godine od podnošenja zahtjeva odnosno zaposlenja, pod uvjetom da se novozaposlene osobe ne otpuste. Za istu osobu poslodavac ne može ostvariti potporu u više navrata. Članak 10. Iz područja programa "Stručna i poduzetnička izobrazba" utvrđuju se sljedeće potpore: 3.1. Potpora: Potpora za stručno obrazovanje i osposobljavanje, te polaganje stručnih i majstorskih ispita Ciljevi: Unapređenje poduzetničkih znanja i vještina radi stvaranja preduvjeta za održavanje i razvoj poslovanja poduzetnika. Nositelj: Općina Sirač. Korisnici: Subjekti malog gospodarstva koji imaju sjedište/prebivalište, odnosno poslovnu jedinicu ili podružnicu na području Općine Sirač. Provedba: Potpore za stručno obrazovanje i osposobljavanje, te polaganje stručnih i majstorskih ispita odnose se na troškove edukacije, tečajeva, te polaganja ispita koji su nastali u tekućoj godini u kojoj se podnosi zahtjev za dodjelu potpore. Potpora iznosi do 50% prihvatljivih troškova, a najviše do 2.000,00 kn. Izuzeće: Troškovi za redovno školovanje i studiranje, te seminare neće se priznavati. Članak 11. Područje "Povećanje zapošljavanja" obuhvaća sljedeće potpore: 4.1. Potpora: Potpora za zapošljavanje i samozapošljavanje Ciljevi: Poticanje otvaranja novih radnih mjesta i povećanja broja zaposlenih. Nositelj: Općina Sirač. Korisnici: Subjekti malog gospodarstva koji imaju sjedište/prebivalište, odnosno poslovnu jedinicu ili podružnicu na području Općine Sirač koji su u tekućoj godini zaposlili ili će zaposliti osobe s prebivalištem na području Općine Sirač, na neodređeno ili određeno vrijeme od najmanje 3 godine, te koje se samo zapošljavaju registracijom obrta ili trgovačkog društva na vrijeme od najmanje 3 godine. Provedba : Po t po r a z a z apo š l j avan j e i samozapošljavanje je jednokratni poticaj u iznosu od 30.000,00 kn za svaku novozaposlenu osobu. Svaki gospodarski subjekt može dobiti poticajna sredstva za najviše 2 osobe u tekućoj godini. Za istu osobu poslodavac ne može ostvariti potporu u više navrata. Potpora se ne može ostvariti ako poslodavac za novo zaposlenu osobu ostvaruje potporu za zapošljavanje temeljem mjera za poticanje zapošljavanja koje provodi Hrvatski zavod za zapošljavanje. Osoba za koju se traži poticaj ne smatra se zaposlena u slučaju obavljanja poslova kod poslodavca temeljem ugovora o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa. U slučaju da se osoba za koju se traži poticaj zapošljava na nepuno radno vrijeme ostvaruje se pravo na poticaj srazmjerno radnom vremenu za koji je zasnovan radni odnos u odnosu na puno radno vrijeme. VI. IZNOS I INTENZITET POTPORE Članak 12. Jedan poduzetnik može se prijaviti za više mjera, ali ostvariti može sveukupno maksimalan iznos potpore u tekućoj godini ne veći od 70.000,00 kn. Potpore se podnositelju zahtjeva dodjeljuju u obliku bespovratnih sredstava pod uvjetom da najmanje 3 godine od primanja potpore ne promijeni sjedište odnosno prebivalište, odnosno ne ugasi poslovnu jedinicu ili podružnicu, ne prenese poduzeće/tvrtku na drugu osobu, te ne otpusti zaposlenu osobu po kojoj ostvaruje pravo na potporu bez opravdanog razloga. Ukoliko se zaposlena osoba otpusti uz opravdani razlog ista se mora zamijeniti u roku od dva mjeseca novim radnikom s prebivalištem na području Općine Sirač, a do isteka propisanih tri godine. Članak 13. Potpore se mogu dodijeliti uz uvjet da su poštovana ograničenja vezana za pragove dodjele potpore male vrijednosti utvrđena u članku 3. de minimis Uredbe.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=