ŽUPANIJSKI GLASNIK 4 - 2022

Stranica 86 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 4 Gornja granica potpore male vrijednosti koja se može dodijeliti jednom poduzetniku ne smije prelaziti 200.000,00 eura tijekom bilo kojeg razdoblja od tri fiskalne godine. Ukupan iznos potpore male vrijednosti koja se može dodijeliti jednom poduzetniku koji obavlja cestovni prijevoz tereta za najamninu ili naknadu ne smije premašiti 100.000,00 eura tijekom bilo kojeg razdoblja od tri fiskalne godine. Ta potpora male vrijednosti ne smije se koristiti za kupovinu vozila za cestovni prijevoz tereta. Ako poduzetnik obavlja cestovni prijevoz tereta za najamninu ili naknadu te druge djelatnosti na koje se primjenjuje gornja granica od 200.000,00 eura, sukladno članku 3. stavku 3. de minimis Uredbe gornja granica od 200.000,00 eura primjenjuje se uz uvjet da korisnik osigura navedeno razdvajanje bilo podjelom djelatnosti ili razdvajanje troškova, o čemu davatelju potpore dostavlja izjavu kojom potvrđuje navedeno razdvajanje. Također, korist od djelatnosti cestovnog prijevoza robe ne smije premašiti 100.000,00 eura, a potpora male vrijednosti ne smije se koristiti za kupovinu vozila za cestovni prijevoz tereta. Gornje granice primjenjuju se bez obzira na oblik potpora male vrijednosti ili na cilj koji se namjerava postići te neovisno o tome financira li se potpora koju dodjeljuje Općina Sirač u cijelosti ili djelomično iz sredstava koja su podrijetlom iz Europske unije ili iz nacionalnih sredstava Republike Hrvatske (državna, regionalna, lokalna). Razdoblje od tri godine određuje se na temelju fiskalne godine koju poduzetnik primjenjuje. Članak 14. Za potrebe gornjih granica iz članka 13. ovog Programa potpore se iskazuju u bruto iznosu, tj. iznosu prije odbitka poreza i drugih naknade. Ako se potpora ne dodjeljuje u obliku bespovratnih sredstava, iznos potpore jednak je bruto novčanoj protuvrijednosti potpore. Članak 15. Ako bi se dodjelom novih potpora male vrijednosti mogla premašiti odgovarajuća gornja granica iz članka 13. ovog Programa, ni jedna od tih novih potpora ne može se dodijeliti temeljem ovog Programa. U slučaju spajanja i preuzimanja poduzetnika, a sukladno članku 3. stavku 8. de minimis Uredbe, pri utvrđivanju prelazi li se primjenjiva gornja granica bilo kojom novom potporom male vrijednosti dodijeljenom novom poduzetniku ili poduzetniku preuzimatelju, u obzir se uzimaju sve prethodne potpore male vrijednosti dodijeljene bilo kojem od poduzetnika uključenih u postupak spajanja. Potpore male vrijednosti koje su propisano dodijeljene prije spajanja ili preuzimanja i dalje su u skladu s zakonom. Ako se jedan poduzetnik podijeli na dva ili više zasebnih poduzetnika, sukladno članku 3. stavku 9. de minimis Uredbe, potpora male vrijednosti dodijeljena prije podjele dodjeljuje se poduzetniku koji je od nje ostvario korist, što je načelno poduzetnik koji je preuzeo djelatnosti za koje je korištena potpora male vrijednosti. Ako takva raspodjela nije moguća, potpora male vrijednosti razmjerno se dodjeljuje na temelju knjigovodstvene vrijednosti vlasničkog kapitala novih poduzetnika na datum stupanja na snagu podjele. VII. ZBRAJANJE (KUMULACIJA) POTPORE Članak 16. Potpore male vrijednosti koje se dodjeljuju u skladu s de minimis Uredbom mogu se kumulirati s potporama male vrijednosti dodijeljenima u skladu s Uredbom Komisije (EU) br. 360/2012 o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore koje se dodjeljuju poduzetnicima koji pružaju usluge od općeg gospodarskog interesa (SL L 114, 26.4.2012., str.8) (u daljnjem tekstu: Uredba 360/2012), do gornjih granica utvrđenih u de minimis Uredbi. Potpore male vrijednosti koje se dodjeljuju u skladu s de minimis Uredbom mogu se kumulirati s potporama male vrijednosti dodijeljenima u skladu s drugim uredbama o potporama male vrijednosti do odgovarajuće gornje granice utvrđene člankom 13. ovog Programa. Potpore male vrijednosti ne mogu se zbrajati s državnim potporama u vezi s istim prihvatljivim troškovima ili s državnim potporama za istu mjeru rizičnog financiranja ako bi takva kumulacija prelazila primjenjivi najviši intenzitet ili iznos potpore koji je u konkretnim okolnostima svakog pojedinog slučaja utvrđen uredbom o skupnom izuzeću odnosno odlukom Komisije. Potpore male vrijednosti koje nisu dodijeljene za određene opravdane troškove ili se njima ne mogu pripisati mogu se kumulirati s drugim državnim potporama dodijeljenima u skladu s uredbom o skupnom izuzeću ili odlukom Komisije. VIII. DODJELA POTPORE Članak 17. Potpora male vrijednosti smatra se dodijeljenom u trenutku sklapanja Ugovora o dodjeli odnosno u trenutku kada poduzetnik u skladu s odgovarajućim nacionalnim pravnim poretkom stekne zakonsko pravo na primanje potpore, neovisno o datumu isplate potpore male vrijednosti poduzetniku. Članak 18. Za dodjelu potpore iz ovog Programa Općinski načelnik u pravilu raspisuje Javni poziv.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=