ŽUPANIJSKI GLASNIK 4 - 2022

Stranica 87 Broj 4 ÆUPANIJSKI GLASNIK Javni poziv se može raspisati za jednu ili za više mjera iz Programa. Javni poziv je otvoren za podnošenje prijava do iskorištenja sredstava, odnosno najkasnije do datuma utvrđenog Javnim pozivom. Povjerenstvo, koje imenuje Općinski načelnik, razmatra pristigle prijave i daje prijedlog za dodjelu potpore. Na temelju prijedloga Povjerenstva, Općinski načelnik dodjeljuje potporu male vrijednosti. Potpore se dodjeljuju u skladu sa raspoloživim sredstvima do iskorištenja istih. Članak 19. Uvjeti za dodjelu potpora su: - subjekt malog gospodarstva - sjedište/prebivalište, odnosno poslovna jedinica ili podružnica na području Općine Sirač, - ulaganje se vrši na području Općine Sirač, - nema evidentiranog duga po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava, - nema evidentiranog dugovanja prema Općini Sirač, - nije predmet stečajnog postupka ili ispunjava kriterije za pokretanje stečajnog postupka na zahtjev njegovih vjerovnika. Podnositelju zahtjeva odobrit će se potpora ukoliko isti ispunjava sve uvjete iz ovog Programa. Članak 20. Ukoliko je gospodarski subjekt već koristio potpore za troškove za koje traži potporu po ovom Programu, iznos potpore koji se dodjeljuje i ostvarenih potpora za taj trošak, neovisno po kojoj mjeri je odobren, ne može prelaziti ukupan iznos troškova koje je imao gospodarski subjekt. Prijava istog troška u različitim mjerama nije prihvatljiva. U slučaju da korisnik potpore stekne pravo na potporu u trenutku kada po Javnom pozivu preostane manji iznos od pripadajućeg iznosa potpore, korisniku će se dodijeliti potpora u visini preostalog iznosa. Članak 21. Prijava se podnosi na propisanom obrascu prijave naznačenom u Javnom pozivu s traženom dokumentacijom. Prijava se podnosi putem pošte ili predajom neposredno u Općini Sirač. Obrazac prijave bit će dostupan uz objavljene Javne pozive na web stranici Općine Sirač ili se može podignuti u Općini Sirač. Članak 22. Podnositelj zahtjeva uz obrazac prijave prilaže sljedeću dokumentaciju: - dokaz o prijavljenom sjedištu/prebivalištu na području Općine Sirač odnosno otvorenoj poslovnoj jedinici ili podružnici na području Općine Sirač (presliku osobne iskaznice za fizičku osobu, rješenje o upisu u odgovarajući registar za pravnu osobu, akt fiskalizacija ili sl.), - izjavu pod kaznenom i materijalnom odgovornošću da se ulaganje vrši na području Općine Sirač, - potvrdu Porezne uprave o nepostojanju duga po osnovi javnih davanja, - potvrdu Općine Sirač o nepostojanju dugovanja prema Općini Sirač, - izjavu pod kaznenom i materijalnom odgovornošću da nije otvoren stečajni postupak ili da nisu ispunjeni kriterije za pokretanje stečajnog postupka na zahtjev njegovih vjerovnika - izjavu, u pisanom ili elektroničkom obliku, o primljenim potporama male vrijednosti tijekom prethodne dvije fiskalne godine i u tekućoj fiskalnoj godini, - izjavu o jednom poduzetniku odnosno o povezanosti s ostalim poduzetnicima, - druge dokumente propisane Javnim pozivom za određenu mjeru. Članak 23. Korisnik kojemu je dodijeljena potpora dužan je odobrena sredstva namjenski utrošiti. Korisnik potpore dužan je omogućiti davatelju potpore kontrolu namjenskog utroška dobivene potpore. Ukoliko se utvrdi da je korisnik odobrena sredstva nenamjenski utrošio, odnosno odustao od projekta, odnosno promijenio prebivalište ili sjedište, odnosno zatvorio poslovnu jedinicu ili podružnicu, odnosno prenio poduzeće na drugu osobu, odnosno bez opravdanog razloga otpustio zaposlenu osobu po kojoj ostvaruje pravo na potporu, odnosno nije zamijenio radnika u roku od dva mjeseca novim radnikom, dužan je sva dodijeljena sredstva vratiti u Proračun Općine Sirač u roku 15 dana od dana primitka pisanog zahtjeva za povrat, uvećanog za iznos zakonske zatezne kamate, te gubi pravo na poticajna sredstva Općine Sirač u sljedeće 3 godine. IX. PRAĆENJE Članak 24. Davatelj potpore kada namjerava dodijeliti potporu male vrijednosti dužan je pismeno obavijestiti poduzetnika o predviđenom iznosu potpore izrađenom u obliku bruto novčane protuvrijednosti potpore, kao i tome da je riječ o potpori male vrijednosti, izričito se pozivajući na ovaj Program i de minimis Uredbu, te navodeći njezin naziv i podatke o objavi u Službenom listu Europske unije. Davatelj potpore dužan je obavijestiti Ministarstvo financija o dodijeljenoj potpori male vrijednosti sukladno odredbama članka 14. Zakona o državnim potporama.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=