ŽUPANIJSKI GLASNIK 4 - 2022

Stranica 88 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 4 X. TRAJANJE PROGRAMA Članak 25. Potpore male vrijednosti po ovom Programu mogu se dodjeljivati do iskorištenja sredstava za 2022. godinu, odnosno najkasnije do 31.12.2022. godine. XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Članak 26. Danom stupanja na snagu ovog Programa prestaje važiti Program poticanja gospodarstva na području Općine Sirač ("Županijski glasnik", broj 03/21). Članak 27. Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 300-01/22-01/3 URBROJ: 2103-17-01-22-3 Sirač, 11. 05. 2022. Predsjednik Općinskog vijeća: Branimir Miler, oec., v. r. 46. Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 32. Statuta Općine Sirač ("Županijski glasnik", broj 19/09, 06/10, 03/13, 01/18, 03/21) Općinsko vijeće Općine Sirač na svojoj 13. sjednici, održanoj 11. svibnja 2022. godine donijelo je PROGRAM stambenog zbrinjavanja mladih obitelji na području Općine Sirač 1. OSNOVNE ODREDBE Članak 1. Ovim Programom stambenog zbrinjavanja mladih obitelji na području Općine Sirač (u daljnjem tekstu: Program) definiraju se ciljevi, mjere, te uvjeti i postupci dodjele pomoći. Članak 2. Stanovanje je osobito važna ljudska potreba, a stan je svakako velika materijalna vrijednost svakog domaćinstva. Rješavanje stambenih potreba ovisi o socijalno-gospodarskim uvjetima svake zajednice. Općina Sirač ovim Programom mjera stambenog zbrinjavanja mladih obitelji namjerava pomoći svojem stanovništvu u rješavanju stambene problematike koja je i jedan od najvećih problema, posebice kada je riječ o mladim obiteljima s većim brojem djece, ali i radi sve većeg iseljavanja u potrazi za boljim uvjetima života. Članak 3. Pomoć za stambeno zbrinjavanje mladih obitelji odobrava se kao jednokratna pomoć u obliku bespovratnih sredstava. Članak 4. Nositelj provedbe ovog Programa je Općina Sirač. Sredstva za provedbu ovog Programa osiguravaju se u Proračunu Općine Sirač. 2. KORISNICI PROGRAMA Članak 5. Mlada obitelj u smislu ovog Programa, je zajednica koju čine bračni ili izvanbračni drugovi, djeca i drugi srodnici koji zajedno žive, privređuju, ostvaruju prihod na drugi način i troše ga zajedno, pod uvjetom da barem jedan od bračnih ili izvanbračnih drugova nije navršio 45 godina života prije objave javnog poziva. Mladom obitelji smatra se i jednoroditeljska obitelj, te samohrani roditelji. Samohrani roditelj je roditelj koji sam skrbi za svoje dijete i uzdržava ga. Jednoroditeljska obitelj je obitelj koju čine dijete, odnosno djeca i jedan roditelj. Izvanbračna zajednica je životna zajednica neudane žene i neoženjenog muškarca, koja ispunjava uvjete propisane posebnim zakonom kojim se uređuju obiteljski odnosi (traje najmanje 3 godine, a kraće ako je u njoj rođeno zajedničko dijete ili ako je nastavljena sklapanjem braka). Korisnik mjera je fizička osoba koja je ostvarila financijsku pomoć po jednoj od mjera iz ovog Programa. Članak 6. Izrazi koji se koriste u ovom Programu, a imaju rodno značenje, upotrijebljeni su neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod. Članak 7. Na javni poziv za korištenje mjera iz ovog Programa može se javiti mlada obitelj koja ispunjava sljedeće uvjete: a) da je bar jedan od bračnih drugova ili izvanbračnih drugova mlađi od 45 godine života do dana raspisivanja javnog natječaja, b) da svaki od bračnih drugova ili izvanbračnih drugova koji po prvi put rješavaju stambeno pitanje stjeca-

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=