ŽUPANIJSKI GLASNIK 4 - 2022

Stranica 89 Broj 4 ÆUPANIJSKI GLASNIK njem prava vlasništva, izgradnjom i/ili rekonstrukcijom nema u vlasništvu/suvlasništvu: obiteljsku kuću/ stan ili kuću/stan za odmor ili građevinsko zemljište ili da pojedinačno ili zajedno nisu vlasnici/suvlasnici poslovnog prostora na području Republike Hrvatske, ili da isto nisu prodali, darovali ili na bilo koji drugi način otuđili c) da bar jedan od bračnih drugova ili izvanbračnih drugova ima stalna primanja. Na jednoroditeljsku obitelj i samohranog roditelja se na odgovarajući način primjenjuju odredbe prethodnih stavaka. Članak 8. Korisnici mjera po ovom Programu mogu imati prebivalište izvan područja Općine Sirač pod uvjetom da stambeno pitanje rješavaju na području Općine Sirač. Članak 9. Valjanim prijaviteljem smatra se i podnositelj zahtjeva koji je suvlasnik stambenog objekta. Za suvlasnički dio suvlasnik mora priložiti izjavu kojom potvrđuje da je suglasan i upoznat sa podnošenjem prijave za korištenje ove mjere. 3. MJERE PROGRAMA Članak 10. Ovim Programom utvrđuju se sljedeće mjere: 1. Financijska pomoć pri kupnji građevinskog zemljišta ili stambenog objekta radi rješavanja vlastitog stambenog pitanja na području Općine Sirač 2. Financijska pomoć za ulaganje u izgradnju novog stambenog objekta na području Općine Sirač 3. Poboljšanje kvalitete stanovanja ulaganjem u rekonstrukciju obiteljske kuće ili stana kojim se osigurava novi ili poboljšava postojeći stambeni prostor. 3.1. Financijska pomoć pri kupnji građevinskog zemljišta ili stambenog objekta radi rješavanja vlastitog stambenog pitanja na području Općine Sirač Članak 11. Financijska pomoć se može odobriti podnositelju zahtjeva koji kupi građevinsko zemljište ili stambeni objekt (kuću ili stan) na području Općine Sirač, a kojom po prvi puta rješava stambeno pitanje. Bitan preduvjet korištenja ove mjere je da podnositelj zahtjeva i njegov bračni/izvanbračni drug nisu bili vlasnici/suvlasnici neke nekretnine (stambenog ili poslovnog prostora) na području Republike Hrvatske ili da istu nisu prodali, darovali ili na bilo koji drugi način otuđili, te da se kupnja građevinskog zemljišta ili stambenog objekta ne vrši od članova njihove uže obitelji. Članak 12. Građevinsko zemljište u smislu ovog Programa je zemljište unutar i izvan građevinskog područja koje je izgrađeno ili prostornim planom namijenjeno za građenje građevina i uređenje javne površine. Građevinskim zemljištem u smislu ovog Programa smatrat će se i građevinsko zemljište na kojem se nalazi objekt koji se ne može privesti stambenoj namjeni i namijenjen je rušenju radi izgradnje novog stambenog objekta. Članak 13. U slučaju kupnje građevinskog zemljišta ili stambenog objekta, a uz uvjet da se građevinsko zemljište odnosno stambeni objekt nalazi na području Općine Sirač, mlada obitelj može ostvariti jednokratnu pomoć pri kupnji na ime subvencije kupoprodajne cijene do 50 %, a maksimalno 15.000,00 kuna za građevinsko zemljište i do 30%, a maksimalno 45.000,00 kuna za stambeni objekt. Članak 14. Kupoprodajna cijena utvrđuje se na temelju valjanog kupoprodajnog ugovora, sklopljenog nakon 01. siječnja 2022. godine, te potpisanog i ovjerenog kod javnog bilježnika. Članak 15. Podnositelj zahtjeva kojem je odobrena financijska pomoć za kupnju građevinskog zemljišta na području Općine Sirač dužan je sebe i članove svoje obitelji prijaviti na adresi kupljenog građevinskog zemljišta u roku 36 mjeseci od zaključivanja Ugovora o dodjeli financijske pomoći, te je dužan zadržati to prebivalište sljedećih 10 godina od dana prijave na adresu kupljenog građevinskog zemljišta. Podnositelj zahtjeva kojem je odobrena financijska pomoć za kupnju stambenog objekta na području Općine Sirač dužan je sebe i članove svoje obitelji prijaviti na adresi kupljenog stambenog objekta u roku 6 mjeseci od zaključivanja Ugovora o dodjeli financijske pomoći, te je dužan zadržati to prebivalište sljedećih 10 godina od dana prijave na adresu kupljenog stambenog objekta. Članak 16. Podnositelj zahtjeva odnosno korisnik mjere iz ovog Programa dužan je, po prijavi prebivališta, dostaviti potvrde/uvjerenja o prebivalištu za sebe i članove svoje obitelji u Općinu Sirač. Općina Sirač ovlaštena je u razdoblju od 10 godina od prijave na adresu kupljene nekretnine provjeravati prebivanje na adresi nekretnine čija je kupnja sufinancirana ovim Programom.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=