ŽUPANIJSKI GLASNIK 4 - 2022

Stranica 90 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 4 Članak 17. Korisnik mjere koji je vlasnik kupljene nekretnine ili suvlasnik sa svojim bračnim drugom ne smije iz svog vlasništva otuđiti, prodati ili darovati kupljenu nekretninu za čiju kupovinu je primio financijsku pomoć u roku od 10 godina od dana od kada je Korisnik prvi put prijavio svoje prebivalište i prebivalište članova svoje obitelji na adresi nekretnine za čiju kupovinu je primio financijsku pomoć. Općina Sirač izvršit će u zemljišnim knjigama zabilježbu zabrane otuđenja nekretnine za koju je korisnik primio financijsku pomoć s rokom od 10 godina od dana kada je korisnik prvi put prijavio svoje prebivalište i prebivalište članova svoje obitelji na adresi nekretnine za čiju kupovinu je primio financijsku pomoć. Članak 18. Korisnik ove mjere dužan je prilikom potpisivanja Ugovora za dodjelu financijske pomoći dostaviti instrument osiguranja u obliku ovjerene bjanko zadužnice minimalno u iznosu odobrenih sredstava uvećanih za 10%, u korist Općine Sirač. Instrument osiguranja se aktivira u slučaju: - da podnositelj zahtjeva odnosno korisnik mjere ne prijavi svoje prebivalište i prebivalište članova svoje obitelji u propisanom roku - da korisnik mjere u utvrđenom roku otuđi, proda ili daruje nekretninu za čiju je kupovinu primio financijsku pomoć - da korisnik mjere i članovi njegove obitelji ne zadrže prebivalište u roku određenom ovim Programom - da korisnik mjere ne izvršava ili ne izvrši obveze iz Ugovora za dodjelu financijske pomoći. Članak 19. Neiskorištena bjanko zadužnica dostavljena kao instrument osiguranja ove mjere, vraća se po proteku 10 godina od dana od kada je Korisnik prvi put prijavio svoje prebivalište i prebivalište članova svoje obitelji na adresi nekretnine za čiju kupovinu je primio financijsku pomoć i pod uvjetom urednog ispunjenja svih obveza iz Ugovora i ovog Programa. Članak 20. Pri odobravanju korištenja sredstava u okviru ove mjere, Općina Sirač zadržava pravo provjere i uvida na terenu, po ovlaštenoj stručnoj osobi, svih kriterija o kojima ovisi odobravanje financijske pomoći. 3.2. Financijska pomoć za ulaganje u izgradnju novog stambenog objekta na području Općine Sirač Članak 21. Financijska pomoć može se odobriti podnositelju zahtjeva za izgradnju novog stambenog objekta na području Općine Sirač. Podnositelj zahtjeva, koji gradi stambeni objekt na području Općine Sirač, može ostvariti financijsku pomoć za izradu projektno-tehničke dokumentacije, te za trošak ugrađenih materijala i izvršenih radova na izgradnji. Članak 22. Bitan preduvjet korištenja ove mjere je da podnositelj zahtjeva i njegov bračni/izvanbračni drug nisu bili vlasnici/suvlasnici neke nekretnine (stambenog ili poslovnog prostora) na području Republike Hrvatske ili da istu nisu prodali, darovali ili na bilo koji drugi način otuđili. Na izgradnju novog stambenog objekta u smislu ovog Programa primjenjuju se važeći propisi koji vrijede za gradnju, te je sukladno tim propisima nužno ishoditi građevinsku dozvolu i priložiti je zahtjevu. Članak 23. U slučaju izgradnje novog stambenog objekta a uz uvjet da se izgradnja vrši na području Općine Sirač mlada obitelj može ostvariti jednokratnu pomoć za izradu projektno-tehničke dokumentacije do 50 % troška, a maksimalno 10.000,00 kuna, odnosno može ostvariti jednokratnu pomoć za trošak ugrađenih materijala i izvršenih radova izgradnje do 30% troška, a maksimalno 45.000,00 kuna. Članak 24. Podnositelj zahtjeva kojem je odobrena financijska pomoć za izgradnju stambenog objekta na području Općine Sirač dužan je sebe i članove svoje obitelji prijaviti na adresi novoizgrađenog stambenog objekta u roku 36 mjeseci od zaključivanja Ugovora o dodjeli financijske pomoći, te je dužan zadržati to prebivalište sljedećih 10 godina od dana prijave na adresu novoizgrađenog stambenog objekta. Članak 25. Podnositelj zahtjeva odnosno korisnik mjere iz ovog Programa dužan je, po prijavi prebivališta, dostaviti potvrde/uvjerenja o prebivalištu za sebe i članove svoje obitelji u Općinu Sirač. Općina Sirač ovlaštena je u razdoblju od 10 godina od prijave na adresu izgrađene nekretnine provjeravati prebivanje na adresi nekretnine čija je izgradnja sufinancirana ovim Programom. Članak 26. Korisnik mjere koji je vlasnik izgrađene nekretnine ili suvlasnik sa svojim bračnim drugom ne smije iz svog vlasništva otuđiti, prodati ili darovati izgrađenu nekretninu za čiju izgradnju je primio financijsku pomoć u roku od 10 godina od dana od kada je Korisnik prvi put prijavio svoje prebivalište i prebivalište članova svoje obitelji na adresi nekretnine za čiju izgradnju je primio financijsku pomoć.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=