ŽUPANIJSKI GLASNIK 4 - 2022

Stranica 91 Broj 4 ÆUPANIJSKI GLASNIK Općina Sirač izvršit će u zemljišnim knjigama zabilježbu zabrane otuđenja nekretnine za koju je korisnik primio financijsku pomoć s rokom od 10 godina od dana kada je korisnik prvi put prijavio svoje prebivalište i prebivalište članova svoje obitelji na adresi nekretnine za čiju izgradnju je primio financijsku pomoć. Članak 27. Korisnik ove mjere dužan je prilikom potpisivanja Ugovora za dodjelu financijske pomoći dostaviti instrument osiguranja u obliku ovjerene bjanko zadužnice minimalno u iznosu odobrenih sredstava uvećanih za 10%, u korist Općine Sirač. Instrument osiguranja se aktivira u slučaju: - da podnositelj zahtjeva odnosno korisnik mjere ne prijavi svoje prebivalište i prebivalište članova svoje obitelji u propisanom roku - da korisnik mjere u utvrđenom roku otuđi, proda ili daruje nekretninu za čiju je kupovinu primio financijsku pomoć - da korisnik mjere i članovi njegove obitelji ne zadrže prebivalište u roku određenom ovim Programom - da korisnik mjere ne izvršava ili ne izvrši obveze iz Ugovora za dodjelu financijske pomoći. Članak 28. Neiskorištena bjanko zadužnica dostavljena kao instrument osiguranja ove mjere, vraća se po proteku 10 godina od dana od kada je Korisnik prvi put prijavio svoje prebivalište i prebivalište članova svoje obitelji na adresi nekretnine za čiju izgradnju je primio financijsku pomoć i pod uvjetom urednog ispunjenja svih obveza iz Ugovora i ovog Programa. Članak 29. Pri odobravanju korištenja sredstava u okviru ove mjere, Općina Sirač zadržava pravo provjere i uvida na terenu, po ovlaštenoj stručnoj osobi, svih kriterija o kojima ovisi odobravanje financijske pomoći. 3.3. Poboljšanje kvalitete stanovanja ulaganjem u rekonstrukciju obiteljske kuće ili stana kojim se osigurava novi ili poboljšava postojeći stambeni prostor Članak 30. Rekonstrukcija obiteljske kuće ili stana u smislu ovog Programa podrazumijeva rekonstrukciju, dogradnju, nadogradnju, adaptaciju i/ili sanaciju postojećeg stambenog objekta mlade obitelji koja zadovoljava uvjete i kriterije za podnošenje prijave u skladu s ovim Programom. Članak 31. Prihvatljiv trošak po ovoj mjeri su materijal i radovi na rekonstrukciji, dogradnji, nadogradnji, adaptaciji odnosno sanaciji stambenog prostora, spajanje na komunalnu i vodnu infrastrukturu, te drugo u smislu poboljšanja kvalitete stanovanja. Podnositelj prijave prilaže dokaz o plaćanju računa za radove iz prethodnog stavka za ukupni trošak radova i materijala s PDV-om. Za rekonstrukciju, dogradnju, nadogradnju, adaptaciju i sanaciju primjenjuju se važeći propisi koji vrijede za gradnju te ako je sukladno tim propisima nužno ishoditi građevinsku dozvolu, zahtjevu se prilaže i građevinska dozvola. Članak 32. Potpora se odobrava ako je objekt u vlasništvu ili suvlasništvu podnositelja zahtjeva, te ako se objekt nalazi na području Općine Sirač. Za suvlasnički dio suvlasnik mora priložiti izjavu kojom potvrđuje da je suglasan i upoznat sa podnošenjem prijave za korištenje ove mjere. Ukoliko podnositelj zahtjeva nema prijavljeno prebivalište na adresi objekta, potpora će se odobriti po dostavi dokaza o prijavi prebivališta za podnositelja i članove obitelji. Članak 33. Potpora mladoj obitelji po ovoj mjeri odobrava se u visini 40 % prihvatljivih troškova rekonstrukcije, dogradnje, nadogradnje i ostalih prihvatljivih radova, a maksimalno u visini 30.000,00 kuna. Članak 34. Podnositelj zahtjeva kojem je odobrena financijska pomoć za rekonstrukciju obiteljske kuće ili stana na području Općine Sirač dužan je za sebe i članove svoje obitelji zadržati prebivalište na adresi predmetnog objekta sljedećih 10 godina od dana zaključivanja Ugovora o dodjeli financijske pomoći. Članak 35. Općina Sirač ovlaštena je u razdoblju od 10 godina od prijave na adresu objekta na kojem se vršilo ulaganje provjeravati prebivanje na adresi nekretnine čija je rekonstrukcija sufinancirana ovim Programom. Članak 36. Korisnik mjere koji je vlasnik nekretnine u koju se vršilo ulaganje ili suvlasnik sa svojim bračnim drugom ne smije iz svog vlasništva otuđiti, prodati ili darovati nekretninu za čiju rekonstrukciju je primio financijsku pomoć u roku od 10 godina od dana zaključivanja Ugovora o dodjeli financijske pomoći. Općina Sirač izvršit će u zemljišnim knjigama zabilježbu zabrane otuđenja nekretnine za koju je korisnik primio financijsku pomoć s rokom od 10 godina

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=