ŽUPANIJSKI GLASNIK 4 - 2022

Stranica 92 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 4 od dana zaključivanja Ugovora o dodjeli financijske pomoći. Članak 37. Korisnik ove mjere dužan je prilikom potpisivanja Ugovora za dodjelu financijske pomoći dostaviti instrument osiguranja u obliku ovjerene bjanko zadužnice minimalno u iznosu odobrenih sredstava uvećanih za 10%, u korist Općine Sirač. Instrument osiguranja se aktivira u slučaju: - da korisnik mjere u utvrđenom roku otuđi, proda ili daruje nekretninu za čiju je rekonstrukciju primio financijsku pomoć - da korisnik mjere i članovi njegove obitelji ne zadrže prebivalište u roku određenom ovim Programom - da korisnik mjere ne izvršava ili ne izvrši obveze iz Ugovora za dodjelu financijske pomoći. Članak 38. Neiskorištena bjanko zadužnica dostavljena kao instrument osiguranja ove mjere, vraća se po proteku 10 godina od dana zaključivanja Ugovora o dodjeli financijske pomoći i pod uvjetom urednog ispunjenja svih obveza iz Ugovora i ovog Programa. Članak 39. Pri odobravanju korištenja sredstava u okviru ove mjere, Općina Sirač zadržava pravo provjere i uvida na terenu, po ovlaštenoj stručnoj osobi, svih kriterija o kojima ovisi odobravanje potpore. 4. POSTUPAK PODNOŠENJA PRIJAVA Članak 40. Mlada obitelj u tekućoj godini može ostvariti pomoć samo po jednoj od utvrđenih mjera. Članak 41. Javni poziv mladim obiteljima za dostavu prijava za korištenje mjera iz ovog Programa objavljuje Općinski načelnik u pravilu jednom godišnje. Javni poziv se može raspisati za jednu ili za više mjera iz programa. Javni poziv je otvoren za podnošenje prijava do iskorištenja sredstava, odnosno najkasnije do datuma utvrđenog Javnim pozivom. Članak 42. Javni poziv mora sadržavati: - naziv mjere koju mlade obitelji mogu koristiti - popis dokumentacije koju moraju dostaviti za korištenje mjere - uvijete koje podnositelj mora zadovoljiti da bi bio korisnik mjere i ostale značajke mjere. Javni poziv će se objaviti na službenoj web stranici Općine Sirač i na oglasnoj ploči Općine Sirač. Članak 43. Povjerenstvo, koje imenuje Općinski načelnik, razmatra pristigle prijave i daje prijedlog za dodjelu potpore. Povjerenstvo će utvrditi postupnost pristiglih prijava, te provjerava ispunjavaju li prijavitelji uvjete iz javnog poziva. Na temelju prijedloga Povjerenstva, Općinski načelnik donosi Odluku o dodjeli financijske pomoći koja se dostavlja podnositelju prijave. Članak 44. Općinski načelnik će sklopiti Ugovor o dodjeli financijske pomoći s korisnicima koji su ostvarili pravo na pomoć sukladno Odluci. Ugovorom će se regulirati međusobna prava i obveze. 5. ZAVRŠNE ODREDBE Članak 45. Potpore po ovom Programu mogu se dodjeljivati do iskorištenja sredstava za 2022. godinu, odnosno najkasnije do 31. 12. 2022. godine. Članak 46. Danom stupanja na snagu ovog Programa prestaje važiti Program stambenog zbrinjavanju mladih obitelji na području Općine Sirač ("Županijski glasnik", broj 03/21). Članak 47. Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 371-01/22-01/1 URBROJ: 2103-17-01-22-3 Sirač, 11. 05. 2022. Predsjednik Općinskog vijeća: Branimir Miler, oec., v. r. 47. Temeljem članka 17., stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite ("Narodne novine", broj 82/15, 118/18, 31/20, 20/21), članka 48. i članka 52. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja ("Narodne novine", broj 66/21) te članka 32. Statuta Općine Sirač ("Županijski glasnik", broj 19/09, 06/10, 03/13, 01/18, 03/21 ) Općinsko vijeće Općine Sirač na svojoj 13. sjednici, održanoj 11. svibnja 2022. godine, donosi

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=