ŽUPANIJSKI GLASNIK 4 - 2022

Stranica 93 Broj 4 ÆUPANIJSKI GLASNIK ANALIZU STANJA sustava civilne zaštite na području Općine Sirač za 2021. godinu 1. UVOD Civilna zaštita je sustav organiziranja sudionika, operativnih snaga i građana za ostvarivanje zaštite i spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u velikim nesrećama i katastrofama i otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja. Općina Sirač obavezna je organizirati poslove iz svog samoupravnog djelokruga koji se odnose na planiranje, razvoj, učinkovito funkcioniranje i financiranje sustava civilne zaštite. Člankom 17. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite ("Narodne novine", broj 82/15, 118/18, 31/20, 20/21) definirano je da predstavničko tijelo na prijedlog izvršnog tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u postupku donošenja proračuna razmatra i usvaja godišnju Analizu stanja i godišnji Plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje te Smjernice za organizaciju i razvoj sustava koje se razmatraju i usvajaju svake četiri godine. Temeljem Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Sirač za razdoblje od 2018. do 2021.god., te Plana razvoja sustava civilne zaštite Općine Sirač za 2021. s trogodišnjim financijskim učincima usvojeni su sljedeći dokumenti: • Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Sirač za 2020. godinu (KLASA: 810-01/2101/1, URBROJ: 2111/04-01-21-2, od 16. 03. 2021. god.), • Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Sirač za 2021. godinu s trogodišnjim financijskim učincima (KLASA: 810-01/21-01/1, URBROJ: 2111/04-01-21-4, od 16. 03. 2021. god.), • Odluka o Planu vježbi civilne zaštite Općine Sirač za 2021. godinu (KLASA: 810-01/21-01/1, URBROJ: 2111/04-02-21-5, od 16. 03. 2021. god.). • Odluka o osnivanju Stožera civilne zaštite Općine Sirač i imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera (KLASA: 810-01/21-01/1, URBROJ: 2111/04-02-21-17, od 06. 07. 2021. god.), • Poslovnik o radu stožera civilne zaštite Općine Sirač (KLASA: 810-01/21-01/1, URBROJ: 2111/04-02-2118, od 06. 07. 2021. god.). • Odluka o izmjenama i dopunama Plana djelovanja civilne zaštite Općine Sirač (KLASA: 810-01/2001/1, URBROJ: 2111/04-02-21-19, od 09. 07. 2021. god.). • Odluka o postupku izrade Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Sirač i osnivanju Radne skupine (KLASA: 810-03/21-01/1, URBROJ: 2111/04-0221-6, od 23. 09. 2021. god.). Na području Općine Sirač mjere i aktivnosti u sustavu civilne zaštite provode sljedeće operativne snage sustava civilne zaštite: • Stožer civilne zaštite Općine Sirač, • Povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici, • Koordinatori na lokaciji, • Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite (Javna vatrogasna postrojba Grada Daruvara, Vatrogasna zajednica Općine Sirač s pripadajućim dobrovoljnim vatrogasnim društvima, Hrvatska gorska služba spašavanja – Stanica Bjelovar, Gradsko društvo Crvenog križa Daruvar, Darkom d.o.o. Daruvar, Darkom vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Daruvar, Darkom distribucija plinom d.o.o. Daruvar). • Operativne snage vatrogastva Općine Sirač (Vatrogasna zajednica Općine Sirač, DVD Sirač, DVD Šibovac). • Hrvatski Crveni križ – Gradsko društvo Crvenog križa Daruvar, • Hrvatska gorska služba spašavanja (HGSS) – Stanica Bjelovar, • Udruge građana. 2. VAŽNIJE SASTAVNICE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE I NJIHOVO STANJE • Procjena rizika od velikih nesreća Općine Sirač Na temelju odredbe članka 17. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite ("Narodne novine", broj 82/15), članka 19. stavka 1. alineja 11. i članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15) i članka 32. Statuta Općine Sirač ("Županijski glasnik", broj 19/09, 06/10, 03/13, 01/18), Općinsko vijeće Općine Sirač na svojoj 12. sjednici održanoj dana 16. studenog 2018. godine, donosi Odluku o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za područje Općine Sirač (KLASA: 810-03/17-01/2, URBROJ: 2111/04-01-18-38). Procjenu rizika od velikih nesreća izradila je Radna skupina osnovana Odlukom općinskog načelnika o postupku izrade Procjene rizika od velikih nesreća za područje Općine Sirač (KLASA: 810-03/17-01/2, URBROJ: 2111/04-02-17-3, od 09. 10. 2017. god.), Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o postupku izrade Procjene rizika od velikih nesreća za područje Općine Sirač (KLASA: 810-03/17-01/2, URBROJ: 2111/04-02-18-35, od 01. 08. 2018. god.). Procjena rizika od velikih nesreća izrađena je sukladno Smjernicama za izradu procjene rizika od velikih nesreća za područje Bjelovarsko-bilogorske županije i jedinica lokalne samouprave na području županije (KLASA: 300-01/16-01/42, URBROJ: 2103-09-16-5, od 30. 12. 2016. god.).

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=