ŽUPANIJSKI GLASNIK 4 - 2022

Stranica 94 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 4 Sukladno članku 8. Pravilnika o smjernicama za izradu Procjena rizika od katastrofa i velikih nesreća za područje Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ("Narodne novine", broj 65/16), Općina je u obavezi izrade nove verzije Procjene rizika od velikih nesreća. Općina Sirač u postupku je izrade nove Procjene rizika od velikih nesreća. Procjena rizika od velikih nesreća temelj je izrade Plana djelovanja civilne zaštite. 2.1. PLANSKI DOKUMENTI • Plan djelovanja civilne zaštite Općine Sirač Na temelju odredbe članka 17. stavka 3. Zakona o sustavu civilne zaštite ("Narodne novine", broj 82/15, 118/18, 31/20), i članka 51.a Statuta Općine Sirač ("Županijski glasnik", broj 19/09, 06/10, 03/13, 01/18) načelnik Općine Sirač, dana 16.03.2020. godine donosi Odluku o donošenju Plana djelovanja Civilne zaštite Općine Sirač (KLASA: 810-01/20-01/4, URBROJ: 2111/04-02-20-5). Plan djelovanja civilne zaštite Općine Sirač ažuriran je Odlukom o izmjenama i dopunama Plana djelovanja civilne zaštite Općine Sirač (KLASA: 810-01/20-01/1, URBROJ: 2111/04-02-21-19, od 09. 07. 2021. god.). Općina Sirač izraditi će novi Plan djelovanja civilne zaštite Općine Sirač sukladno članku 59., stavku 3. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja ("Narodne novine", broj 66/21), a po usvajanju nove Procjene rizika od velikih nesreća. 2.2. EVIDENCIJA OPERATIVNIH SNAGA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE • Vođenje evidencije pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite Sukladno Pravilniku o vođenju evidencija pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite ("Narodne novine", broj 75/16) ustrojena je evidencija vlastitih pripadnika za operativne snage sustava civilne zaštite Općine Sirač za: • Članove Stožera civilne zaštite • Povjerenike i zamjenike povjerenika civilne zaštite • Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite • Koordinatore na lokaciji. Podaci o pripadnicima operativnih snaga kontinuirano se ažuriraju u planskim dokumentima. 3. OPERATIVNE SNAGE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE SIRAČ 3.1. STOŽER CIVILNE ZAŠTITE Stožer civilne zaštite Općine Sirač osnovan je Odlukom o osnivanju Stožera civilne zaštite Općine Sirač i imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera (KLASA: 810-01/21-01/1, URBROJ: 2111/0402-21-17, od 06. 07. 2021. god.). Stožer civilne zaštite je stručno, operativno i koordinativno tijelo za provođenje mjera i aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama. Stožer civilne zaštite obavlja zadaće koje se odnose na prikupljanje i obradu informacija ranog upozoravanja o mogućnosti nastanka velike nesreće i katastrofe, razvija plan djelovanja sustava civilne zaštite na svom području, upravlja reagiranjem sustava civilne zaštite, obavlja poslove informiranja javnosti i predlaže donošenje odluke o prestanku provođenja mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite. Radom Stožera civilne zaštite Općine rukovodi načelnik Stožera, a kada se proglasi velika nesreća, rukovođenje preuzima načelnik Općine. Stožer civilne zaštite Općine upoznat je sa Zakonom o sustavu civilne zaštite ("Narodne novine", broj 82/15, 118/18, 31/20, 20/21), te drugim zakonskim aktima, načinom djelovanja sustava civilne zaštite, načelima sustava civilne zaštite i sl. Većina članova Stožera civilne zaštite Općine osposobljena je za provođenja mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite. Temeljem članka 6. st. 2 Pravilnika o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava civilne zaštite ("Narodne novine", broj 69/16), u slučaju velike nesreće, Stožer civilne zaštite Općine može predložiti organiziranje volontera i način njihovog uključivanja u provođenje određenih mjera i aktivnosti u velikim nesrećama i katastrofama, u suradnji sa središnjim tijelom državne uprave nadležnim za organiziranje volontera. Način rada Stožera uređuje se Poslovnikom koji donosi Općinski načelnik. Kontakt podaci Stožera civilne zaštite kao i drugih operativnih snaga sustava civilne zaštite (adrese, fiksni i mobilni telefonski brojevi), kontinuirano se ažuriraju u planskim dokumentima Općine.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=